PyTorch 笔记

2019-01-05  AI,框架  ,,  1,953

坑 指定GPU 先用nvidia-smi查看gpu负载状态,然后跑torch的时候,指定可见的gpu ID就行 在运行python blablabla前面加一句变成CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2 py...
阅读全文 0